Notice: Undefined index: breeze-lazy-load in /home/136588.cloudwaysapps.com/cvqxarcrqz/public_html/wp-content/plugins/breeze/inc/breeze-admin.php on line 86

Notice: Undefined index: breeze-lazy-load-native in /home/136588.cloudwaysapps.com/cvqxarcrqz/public_html/wp-content/plugins/breeze/inc/breeze-admin.php on line 87

ชุมชน

ถนนคนเดิน ไชน่าทาวน์ ปัตตานี

ปัตตานีขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม มีหลากวัฒนธรรมรวมอยู่ในสังคมเดียวกัน ในช่วงเวลาต่างๆของปี จะมีงานประเพณีใหญ่ๆสำหรับแต่ละวัฒนธรรม ส่วนของวัฒนธรรมไทยจีน ประเพณีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดสำหรับจังหวัดปัตตานี ก็คงจะเป็นเทศกาลสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งจะเป็นเทศกาลที่เริ่มต้นงานที่บริเวณหน้าศาลเจ้าเล่งจูเกียง หรือที่เรียกติดปากกันว่า’ศาลเจ้าแม่ฯ’ ถนนที่อยู่ด้านหน้าศาลเจ้าแม่ฯนี่เอง เป็นพื้นที่ มี่จัดงานถนนคนเดิน ไชน่าทาวน์ปัตตานี